O společnosti
Reference
Stavební práce
Zateplování objektů
Poskytované služby
Prodej
Kontakt

Realizace zateplovacího systému

vlastníme certifikát ISO 9001 spolehlivá firma Certifikát způsobilosti k prodeji a aplikaci výrobků značky BAUMIT pro firmu ŠUGAR stavební s.r.o.

Provádění tepelně izolačního systému Baumit EPS-FMontáž soklového profilu

Montáž soklového profilu

Připevní se ve vodorovné poloze Soklovou hmoždinkou k podkladu (cca 3 ks/bm). K vyrovnání nerovností podkladu se použije Soklová distanční podložka. Soklové profily vzájemně spojíme Spojkou soklových lišt PV 30.


Lepení tepelně izolačních desek

lepení tepelně izolačních desek

Desky se kladou na vazbu na sraz bez vyplňování spár. K podkladu se lepí Baumit lepicí stěrkou. Dle rovinnosti podkladu jsou možné dva způsoby: 1) podklad s nerovností max. ± 10 mm/m - na polystyrenové desky se nanáší Baumit lepicí stěrka po obvodě v 2–3 cm vrstvě a uvnitř desky bodově ve 3 místech, 2) rovný podklad (do 5 mm/m) - nanést Baumit lepicí stěrku rovnoměrně po celé ploše (např. ozubeným hladítkem).

Osazování hmoždinek

Osazování hmoždinek

Min. 24 hod. po přilepení desek se dodatečně osadí hmoždinky. Počet a druh závisí na jakosti podkladu a musí být stanoveny statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště.
Do porézních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Průměr vrtáku je 8 mm. Hmoždinka musí být zakotvena minimálně 40 mm v nosné konstrukci.
Kotvení hmoždinkami v systému Baumit EPS-F není nutné při použití Baumit lepicí stěrky u novostaveb s max. 2 nadzemními podlažími (resp. vysoké max. 8 m) provedených z cihelného neomítnutého zdiva (neplatí pro podklady, kdy zdivo není rovně vyzděno, podklad není homogenní, vyskytují se změny materiálu izolantu).Vytvoření výztužné armovací vrstvy

vytvoření výztužné armovací vrstvy

Tato vrstva zajišťuje spolupůsobení konečné povrchové úpravy s tepelným izolantem Baumit EPS-F a přenáší značná tahová napětí. Před zahájením aplikace se provede kontrola rovinnosti tepelného izolantu (event. se přebrousí), osadí se připojovací dveřní nebo okenní profily, rohové lišty, doplňková armovací výztuž okenních a dveřních otvorů (viz Specifické detaily provádění). Na tepelně izolační desky se nanese ozubeným hladítkem Baumit lepicí stěrka, do které se vtlačí vertikálně shora dolů Baumit sklotextilní síťovina (klade se s přesahem min. 100 mm). Pomocí nerezového hladítka se sklotextilní síťovina vtlačí do Baumit lepicí stěrky a pečlivě zahladí. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výztužné vrstvy silná cca 3–4 mm. Doba zrání min. 2–3 dny, dle klimatických podmínek (teplota nad 20 °C a vlhkost vzduchu do 70 %).

Základní (penetrační) nátěr

penetrační nátěr

Penetrační nátěr zajišťuje vyrovnání nasákavosti armovací vrstvy a současně zvyšuje přilnavost následně nanášené konečné povrchové úpravy. Jako základní (penetrační) nátěr pod omítky Baumit Granopor omítka, Baumit silikátová omítka, Baumit silikonová omítka a Baumit Artline omítka se používá Baumit univerzální základ. Při následné aplikaci Baumit silikonové omítky na výztužnou armovací vrstvu (do 30 dnů) není nutné penetrační nátěr provádět. Nátěr se nanáší válečkem nebo štětkou celoplošně, rovnoměrně a bez přerušení. Výrobky je třeba bezprostředně před aplikací řádně promísit pomaluběžným mísidlem.Tenkovrstvá probarvená omítka

  Tenkovrstvá probarvená omítka

Tato vrstva musí splňovat dvě funkce: funkci ochrannou (ochrana proti povětrnostním vlivům, přenesení tahových napětí) a estetickou. Dle charakteru a polohy objektu lze aplikovat tenkovrstvé strukturální probarvené omítky pastovité konzistence Baumit Granopor omítka, Baumit silikátová omítka, Baumit Nanopor omítka, Baumit silikonová omítka a Baumit Artline omítka. Všechny tyto omítky jsou probarvené a připravené k okamžitému použití. Natahují se v tloušťce zrna nerezovým hladítkem a následně po krátkém zavadnutí se vytvoří požadovaná struktura umělohmotným hladítkem. Na jednu plochu fasády je třeba použít materiál jedné výrobní šarže.
aktualizace: 20. března 2012